• Τ.Ε.Α. Α.Π.Λ.

    Βερανζέρου 30 (4ος οροφος)
    Αθήνα 10432

  • 2105202638

    info@teaapl.gr

  • 08:30-14:30

    Δευτέρα - Παρασκευή

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

   
Νόμος 3029/2002: Ιδρυτικός νόμος Ταμείων Επαγγελματικής ασφάλισης
Οδηγία 2003/41/ΕΚ: για τις δραστηριότητες και την εποπτεία των ιδρυµάτων που προσφέρουν υπηρεσίες επαγγελματικών συνταξιοδοτικών παροχών
Αρίθ.Φ.Επαγ.ασφ./οικ.16: Όροι λειτουργίας των Ταμείων Επαγγελματικής Ασφάλισης
Αρίθ.Φ.Επαγ.ασφ./43: Διαδοχική Ασφάλιση σε Ταμεία Επαγγελματικής Ασφάλισης
Νόμος 4172/2013: Ρυθμίσεις Φορολογίας Εισοδήματος (στο άρθρο 14, παράγραφος 1, περίπτωση ε και στ, ορίζεται το αφορολόγητο των εισφορών και εφάπαξ παροχών για τα Ταμεία Επαγγελματικής Ασφάλισης)
Νόμος 4261/2014: Στο άρθρο 180 περιγράφεται η εποπτεία των Ταμείων Επαγγελματικής Ασφάλισης από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς
Αριθ. Φ.51010/οικ.1893/15: Κανονισμός Δεοντολογίας και Καλών Πρακτικών των Ταμείων Επαγγελματικής Ασφάλισης
ΠΟΛ 1088/17.04.2015: Στη σελίδα 14, άρθρο 5, παράγραφος 7, περιγράφεται η τεκμηρίωση των καταβληθεισών εισφορών υπέρ Ταμείων Επαγγελματικής Ασφάλισης μέσω σχετικής βεβαίωσης.
ΠΟΛ 1227/14.12.2018: Φορολογική μεταχείριση εισφορών υπέρ Ταμείων Επαγγελματικής Ασφάλισης

melwn

 

entypa_aitiseon