• Τ.Ε.Α. Α.Π.Λ.

  Βερανζέρου 30 (4ος οροφος)
  Αθήνα 10432

 • 2105202638

  info@teaapl.gr

 • 08:30-14:30

  Δευτέρα - Παρασκευή

ΠΑΡΟΧΕΣ

Κλάδος ΕΦΑΠΑΞ

Ο κλάδος Εφάπαξ εφαρμόζει το κεφαλαιοποιητικό σύστημα προκαθορισμένης εισφοράς.

Ποσό εφάπαξ παροχής

Σε κάθε ασφαλισμένο που πληροί τις προϋποθέσεις, όπως αυτές αναλύονται στη συνέχεια, απονέμεται εφάπαξ παροχή ίση με το κεφάλαιο που έχει σωρευθεί στον ατομικό του λογαριασμό έως την ημέρα καταβολής της παροχής. Ο ασφαλισμένος υποβάλλει προς τούτο σχετική αίτηση διαγραφής προς το Ταμείο.

Η εφάπαξ παροχή καταβάλλεται στον ασφαλισμένο με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου μετά από αίτησή του. Ο ατομικός συνταξιοδοτικός λογαριασμός του ασφαλισμένου, ο οποίος είναι επενδυμένος σε μερίδια αμοιβαίου κεφαλαίου, ρευστοποιείται εντός 10 ημερών από την έκδοση της απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Ταμείου περί καταβολής της εφάπαξ παροχή. Η παροχή καταβάλλεται στον ασφαλισμένο εφόσον το Ταμείο έχει εισπράξει από τη μισθοδοσία του ασφαλισμένου τυχόν παρακρατηθείσες εισφορές μέχρι και το μήνα στον οποίο λήφθηκε η απόφαση για έγκριση της παροχής, μαζί με το ποσό που έχει προκύψει από τη ρευστοποίηση των μεριδίων του. Τυχόν ποσά εισφορών που έχουν καταβληθεί για μήνες μεταγενέστερους της διαγραφής του ασφαλισμένου επιστρέφονται αχρεωστήτως στον ασφαλισμένο. Το Ταμείο δεν εγγυάται το ύψος της επενδυτικής απόδοσης.

Προϋποθέσεις θεμελίωσης δικαιώματος σε παροχή

Ο ασφαλισμένος δικαιούται εφάπαξ παροχή από το Ταμείο εφόσον συντρέχουν στο πρόσωπό του οι ακόλουθες προϋποθέσεις:

 • Είναι ηλικίας 55 ετών και έχει χρόνο ασφάλισης στο Ταμείο τουλάχιστον πέντε (5) έτη.
 • Είναι ηλικίας 50 ετών και έχει χρόνο ασφάλισης στο Ταμείο τουλάχιστον δέκα (10) έτη,
 • Ανεξαρτήτως ηλικίας, εφόσον έχει είκοσι (20) τουλάχιστον έτη ασφάλισης στο Ταμείο.
 • Τα πρώην μέλη του ΛΑΜΔΕΑ τα οποία εγγράφονται στο Ταμείο και μεταφέρουν την ατομική τους μερίδα δικαιούνται εφάπαξ παροχή ύστερα από ένα (1) έτος, με την προϋπόθεση ότι έχουν συμπληρώσει την ηλικία των 50 ετών.
 • Σε περίπτωση αποστρατείας από την ενεργό υπηρεσία, ανεξαρτήτως ηλικίας, εφόσον έχει χρόνο παραμονής στο Ταμείο τουλάχιστον ένα (1) έτος.


Κλάδος ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

Ο Κλάδος Αλληλεγγύης του Ταμείου εφαρμόζει το διανεμητικό σύστημα προκαθορισμένης παροχής, και χορηγεί εφάπαξ παροχές σε περίπτωση θανάτου, αναπηρίας ή νοσηλείας του ασφαλισμένου.

Θάνατος

Σε περίπτωση θανάτου ασφαλισμένου, δικαιούνται εφάπαξ παροχή από τον Κλάδο Αλληλεγγύης του Ταμείου οι νόμιμοι κληρονόμοι ή οι δικαιούχοι που είχε ορίσει με δήλωσή του στο Ταμείο ο αποβιώσας ασφαλισμένος, εφόσον:

 • Έχει χρόνο ασφάλισης στον Κλάδο Αλληλεγγύης του Ταμείου τουλάχιστον δυο (2) έτη.
 • Έχει καταβάλλει τις εισφορές στον κλάδο Αλληλεγγύης έως και το προηγούμενο ημερολογιακό μήνα πριν από την επέλευση του θανάτου.
 • Δεν έχει λάβει εφάπαξ παροχή λόγω αναπηρίας.

Το ποσό εφάπαξ παροχή σε περίπτωση θανάτου ανέρχεται σε: 15.000 €.

Κατεβάστε εδώ το σχετικό έντυπο αίτησης.

Αναπηρία

Σε περίπτωση αναπηρίας, ο ασφαλισμένος δικαιούται εφάπαξ παροχής από τον Κλάδο Αλληλεγγύης του Ταμείου εφόσον συντρέχουν σωρευτικά στο πρόσωπό του οι ακόλουθες προϋποθέσεις:

 • Καθίσταται ανάπηρος, με ποσοστό ανικανότητας για εργασία τουλάχιστον 67%.
 • Κατά το χρόνο επέλευσης της αναπηρίας δεν είναι συνταξιούχος φορέα κοινωνικής ασφάλισης.
 • Έχει τουλάχιστον δυο (2) έτη ασφάλισης στον Κλάδο Αλληλεγγύης.
 • Έχει καταβάλλει τις εισφορές στον Κλάδο Αλληλεγγύης έως και το προηγούμενο ημερολογιακό μήνα πριν από την επέλευση της αναπηρίας.

Η αναπηρία αποδεικνύεται από την απόφαση συνταξιοδότησης λόγω αναπηρίας του Κυρίου Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης στον οποίο είναι ασφαλισμένο το μέλος του Ταμείου που κατέστη ανάπηρο, ύστερα από γνωμάτευση της Α.Υ.Ε. ή της Α.Σ.Υ.Ε.

Το ποσό εφάπαξ παροχή σε περίπτωση αναπηρίας ανέρχεται σε: 10.000 €.

Κατεβάστε εδώ το σχετικό έντυπο αίτησης.


Μακροχρόνια νοσοκομειακή Περίθαλψη

Σε περίπτωση νοσηλείας σε νοσοκομείο για χρόνο περισσότερο των 8 ημερών ο ασφαλισμένος δικαιούται αποζημίωση από τον Κλάδο Αλληλεγγύης του Ταμείου εφόσον συντρέχουν σωρευτικά στο πρόσωπό του οι ακόλουθες προϋποθέσεις:

 • Έχει τουλάχιστον 1 έτος ασφάλισης στον Κλάδο Αλληλεγγύης.
 • Καταβάλλει τις εισφορές στον Κλάδο Αλληλεγγύης έως και τον προηγούμενο μήνα πριν από την εισαγωγή στο νοσοκομείο.
 • Δεν έχει λάβει αποζημίωση νοσοκομειακής περίθαλψης από τον Κλάδο Αλληλεγγύης του Ταμείου για την ίδια αιτία στην τελευταία, πριν από την εισαγωγή στο νοσοκομείο, διετία.

Το ύψος της αποζημίωσης για κάθε μέρα νοσηλείας από την 9η ημέρα παραμονής στο νοσοκομείο μέχρι και την 120η καθορίζεται σε 20 ΕΥΡΩ ημερησίως.

Κατεβάστε εδώ το σχετικό έντυπο αίτησης.

 

melwn

 

entypa_aitiseon